O nás

Škola v prírode Piesočná sa nachádza v lokalite obce Moravský Svätý Ján, v nádhernom prostredí západného Slovenska, v Záhorskej nížine medzi Malými Karpatami a riekou Moravou.

+421 34 7770 446

Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00

Top
Výzva na predloženie cenovej ponuky – výmena strehy – telocvičňa – Piesočná
fade
3246
post-template-default,single,single-post,postid-3246,single-format-standard,mkd-core-1.1.1,mkdf-social-login-1.2,mkdf-tours-1.3.1,voyage child theme-child-ver-1.0,voyage-ver-1.5,mkdf-smooth-scroll,mkdf-smooth-page-transitions,mkdf-ajax,mkdf-grid-1300,mkdf-blog-installed,mkdf-breadcrumbs-area-enabled,mkdf-header-standard,mkdf-sticky-header-on-scroll-up,mkdf-default-mobile-header,mkdf-sticky-up-mobile-header,mkdf-dropdown-default,mkdf-fullscreen-search,mkdf-fullscreen-search-with-bg-image,mkdf-search-fade,mkdf-side-menu-slide-with-content,mkdf-width-470,mkdf-medium-title-text,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
Piesočná / Výzva na predloženie ponuky  / Výzva na predloženie cenovej ponuky – výmena strehy – telocvičňa
21 okt

Výzva na predloženie cenovej ponuky – výmena strehy – telocvičňa

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek z nízkymi
hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján
Zastúpený: Mgr. Štefánia Prítrská – riaditeľka
IČO: 36082180
DIČ: 2021386697
IČ DPH: SK2021386697
Kontaktná osoba: Mgr. Štefánia Prítrská
Sídlo organizácie: Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján
Tel: 034/7770446
e-mail: pritrska.stefania@zupa-tt.sk
2. Predmet zákazky:
Telocvičňa – Výmena strešnej krytiny
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je výmena krytiny a klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu
vrátane ekologickej likvidácie odpadu. Práce budú zrealizovaná v zmysle výkazu
výmer.
Obhliadka miesta realizácie sa odporúča. Kontaktná osoba podľa bodu 1.
4. Miesto a termín realizácie stavebnej práce:
Miesto: Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján
Termín realizácie stavebnej práce: do 4 týždňov odo dňa začiatku prác
5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 75 243,96 € bez DPH
7. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 3. 11. 2020 do 09.45 hod. na podateľňu Úradu Trnavského samosprávneho kraja,
Starohájska č.10, 917 01 Trnava v zalepenej obálke s heslom: Telocvičňa – Výmena
strešnej krytiny – Škola v prírode Mor. Sv. Ján – súťaž – „NEOTVÁRAŤ“.
8. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 3. 11 .2020 o 10.00 hod. na adrese Trnavský samosprávny kraj, Starohájska č.10,
917 01 Trnava.
9. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu TTSK, verejný
obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 30 dní od doručenia
faktúry objednávateľovi.
10. Pokyny na zostavenie a obsah ponuky:
a) Návrh na plnenie kritéria v zmysle Prílohy č. 2 tejto výzvy
Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke.
b) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú
v § 32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o VO“) – je oprávnený uskutočňovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu
zákazky
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa §
32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných
portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného
relevantného registra.
c) Doklad, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – predložením dokladu uchádzač
spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1
písm. f) zákona o VO. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti doloženým
čestným vyhlásením – Príloha č. 3 tejto výzvy
d) Návrh Zmluvy o dielo – Príloha č. 4 tejto výzvy
e) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 5 tejto
výzvy
Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok,
stanovených verejným obstarávateľom.
Uchádzač doplní údaje vyznačené predtlačou vo vzore zmluvy (podľa svojho návrhu
na plnenie kritéria) a priloží neoddeliteľnú prílohu č.1 ZoD ocenený výkaz výmer (resp.
ponukový rozpočet)
Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh zmluvy v jednom vyhotovení ako
súhlas s predloženými obchodnými podmienkami.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené
v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky,
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača.
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke)
12. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj
vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Pre všetky prípadné
požiadavky uvedené v tejto výzve – súťažných podkladoch, ktoré sa viažu na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, krajinu platí, že boli uvedené za
účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke
môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.
Prílohy: Výkaz výmer
Návrh na plnenie kritéria
Čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov
Návrh Zmluvy o dielo

Štefánia Pritrská

No Comments

Leave a Reply:

You don't have permission to register