O nás

Škola v prírode Piesočná sa nachádza v lokalite obce Moravský Svätý Ján, v nádhernom prostredí západného Slovenska, v Záhorskej nížine medzi Malými Karpatami a riekou Moravou.

+421 34 7770 446

Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00

Top
Zámer na prenájom nebytových priestorov v Škole v prírode v Moravskom Svätom Jáne – Piesočná
fade
3200
post-template-default,single,single-post,postid-3200,single-format-standard,mkd-core-1.1.1,mkdf-social-login-1.2,mkdf-tours-1.3.1,voyage child theme-child-ver-1.0,voyage-ver-1.5,mkdf-smooth-scroll,mkdf-smooth-page-transitions,mkdf-ajax,mkdf-grid-1300,mkdf-blog-installed,mkdf-breadcrumbs-area-enabled,mkdf-header-standard,mkdf-sticky-header-on-scroll-up,mkdf-default-mobile-header,mkdf-sticky-up-mobile-header,mkdf-dropdown-default,mkdf-fullscreen-search,mkdf-fullscreen-search-with-bg-image,mkdf-search-fade,mkdf-side-menu-slide-with-content,mkdf-width-470,mkdf-medium-title-text,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
Piesočná / Výzva na predloženie ponuky  / Zámer na prenájom nebytových priestorov v Škole v prírode v Moravskom Svätom Jáne
7 jan

Zámer na prenájom nebytových priestorov v Škole v prírode v Moravskom Svätom Jáne

Škola v prírode Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján, ako správca majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, ponúka na prenájom nebytové priestory v objekte Školy v prírode Moravský Svätý Ján (ubytovací blok so súpisným číslom 798, na parcele číslo7022, katastrálne územie Moravský Svätý Ján, evidovaná  Správou katastra Senica, na LV č. 1453), a to na dobu troch rokov. Nebytový priestor o rozlohe 3 x 1 m2  je určený na umiestnenie a prevádzkovanie

  1. nápojového automatu na nealkoholické fľaškové nápoje,
  2. automatu na cukrovinky
  3. automatu na teplé nápoje

za ročné nájomné minimálne 85,00 €/rok/1 automat, spolu za 3 ks automatov 255 €/rok.  V cene nie sú zahrnuté náklady (energia a ostatné služby), ktoré bude nájomca uhrádzať. Priestor sa nachádza v ubytovacom bloku na prízemí, v priestore vstupnej haly.

Realizácia zámeru a uzatvorenie zmluvy s víťazným záujemcom sa predpokladá od 1. marca 2020 na dobu 3 rokov.

 

Záujemcovia môžu svoje ponuky zaslať

Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján
Piesočná 798
908 71 Moravský Svätý Ján

  • osobne v kancelárii školského zariadenia

v uzatvorených obálkach označených heslom „Nápojový automat – neotvárať!“

 

Posledný deň prijímania ponúk:  20. február 2020 do 12,00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.

Ponuka musí  obsahovať najmä:

  • Identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo a IČO)
  • Výšku ponúkaného mesačného nájmu
  • Súhlas záujemcu – fyzickej osoby, so spracovaním osobných údajov na účely zámeru na prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy

Obhliadku objektu je možné vykonať po telefonickom dohovore na telefónnom čísle 034/7770446 (Mgr. Prítrská).

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Trnavským samosprávnym krajom.

Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

 

V Moravskom Svätom Jáne dňa 7. januára 2020

KamVen
You don't have permission to register