O nás

Škola v prírode Piesočná sa nachádza v lokalite obce Moravský Svätý Ján, v nádhernom prostredí západného Slovenska, v Záhorskej nížine medzi Malými Karpatami a riekou Moravou.

+421 34 7770 446

Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00

Top
VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa školského zariadenia – Piesočná
fade
3195
post-template-default,single,single-post,postid-3195,single-format-standard,mkd-core-1.1.1,mkdf-social-login-1.2,mkdf-tours-1.3.1,voyage child theme-child-ver-1.0,voyage-ver-1.5,mkdf-smooth-scroll,mkdf-smooth-page-transitions,mkdf-ajax,mkdf-grid-1300,mkdf-blog-installed,mkdf-breadcrumbs-area-enabled,mkdf-header-standard,mkdf-sticky-header-on-scroll-up,mkdf-default-mobile-header,mkdf-sticky-up-mobile-header,mkdf-dropdown-default,mkdf-fullscreen-search,mkdf-fullscreen-search-with-bg-image,mkdf-search-fade,mkdf-side-menu-slide-with-content,mkdf-width-470,mkdf-medium-title-text,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
Piesočná / Pracovné príležitosti  / VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa školského zariadenia
18 nov

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa školského zariadenia

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa školského zariadenia:
Škola v prírode, Piesočná 789, 908 71 Moravský Sv. Ján
Číslo výberového konania: VK – 2019/00/95

Kvalifikačné predpoklady:
− vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
− odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
− min. 5 rokov pedagogickej praxe
− absolvovanie minimálne prvej atestácie
− znalosť školskej legislatívy, legislatívy samosprávnych krajov a Zákonníka práce

Iné kritériá a požiadavky:
− občianska bezúhonnosť
− zdravotná spôsobilosť
− aktívne ovládanie štátneho jazyka
− práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)
− riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita
− vítaná znalosť jedného z cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk)
− znalosť problematiky štrukturálnych fondov

Požadované doklady a písomnosti (nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní):
− písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
− štruktúrovaný životopis
− motivačný list
− overený doklad o nadobudnutom vzdelaní (diplom) a doklad o absolvovaní prvej atestácie
(v prípade získania dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí je potrebné priložiť aj jeho
nostrifikáciu)
− doklad o pedagogickej praxi – min. 5 rokov
− prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
− návrh koncepcie rozvoja školy

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (1.016,00 € – 1 137,50 €).

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Termín podania: do 20. 11. 2019
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja.
Miesto podania: Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania, názov školy“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle: https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov
Ďalšie informácie: tel. 033/5559-353

KamVen

No Comments

Leave a Reply:

You don't have permission to register