O nás

Škola v prírode Piesočná sa nachádza v lokalite obce Moravský Svätý Ján, v nádhernom prostredí západného Slovenska, v Záhorskej nížine medzi Malými Karpatami a riekou Moravou.

+421 34 7770 446

Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00

Top
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Rekonštrukcia strechy- administratívno-učebňový blok – Piesočná
fade
3180
post-template-default,single,single-post,postid-3180,single-format-standard,mkd-core-1.1.1,mkdf-social-login-1.2,mkdf-tours-1.3.1,voyage child theme-child-ver-1.0,voyage-ver-1.5,mkdf-smooth-scroll,mkdf-smooth-page-transitions,mkdf-ajax,mkdf-grid-1300,mkdf-blog-installed,mkdf-breadcrumbs-area-enabled,mkdf-header-standard,mkdf-sticky-header-on-scroll-up,mkdf-default-mobile-header,mkdf-sticky-up-mobile-header,mkdf-dropdown-default,mkdf-fullscreen-search,mkdf-fullscreen-search-with-bg-image,mkdf-search-fade,mkdf-side-menu-slide-with-content,mkdf-width-470,mkdf-medium-title-text,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
Piesočná / Výzva na predloženie ponuky  / Výzva na predloženie cenovej ponuky – Rekonštrukcia strechy- administratívno-učebňový blok
17 okt

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Rekonštrukcia strechy- administratívno-učebňový blok

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117– zadávanie zákaziek z nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Rekonštrukcia strechy- administratívno-učebňový blok Školy v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján
Sídlo: Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätá Ján
Zastúpený: Mgr. Štefánia Prítrská, riaditeľka
IČO: 36082180
DIČ: 2021386697
DIČ DPH: SK 2021386697

Kontaktná osoba: Mgr. Štrefánia Prítrská
Tel: 034/7770446
e-mail: piesocna@zupa-tt.sk

2. Predmet zákazky:
„Rekonštrukcia strechy- administratívno-učebňový blok“ Školy v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján“

Opis predmetu obstarávania:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy na administratívno-učebňovom bloku a nad kotolňou, ktorá je súčasťou tohto objektu. Rekonštrukcia predstavuje demontáž jestvujúcej krytiny strechy, strešných okien a montáž novej krytiny, výmenu poškodených väzníc strechy a debnenia, výmenu strešných okien, opravu komína. Pri rekonštrukcii budú vymenené všetky klampiarske výrobky. Súčasťou rekonštrukcie je dodávky a montáž bleskozvodu objektu s novou revíznou správou.
Rozsah prác je daný Zadaním – výkazom , ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Obhliadka miesta realizácie je potrebná: Kontaktná osoba podľa bodu 1.

3. Miesto dodania predmetu:
Škola v prírode, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján

5. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo

6. Slovník spoločného obstarávania:
Hlavný slovník CPV:
45 111 300-1 Demontážne práce, 45214200-2 Stavebné práce na stavbe škôl,
45261000-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce,
45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov,
452612311-0 Inštalácia bleskozvodov,
45321000-3 Tepelnoizolačné práce.

7. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

8. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
do 60 dní od podpisu ZoD

9. Predpokladaná hodnota zákazky:
134 572,10 EUR bez DPH

10. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Do 24. 10. 2018 do 9,45 hod. na podateľňu Úradu TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zalepenej obálke s heslom: „Rekonštrukcia strechy na administratívno-učebňovom bloku ŠvP Moravský Svätý Ján – súťaž – NEOTVÁRAŤ“.

11. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 24. 10. 2018 o 10,00 hod. na adrese: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska č.10, 917 01 Trnava, kanc. Č. 207, II.NP.

12. Podmienky financovania predmetu obstarávania
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu TTSK, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 30 dní od doručenia faktúry. Obstarávateľ je platcom DPH.

13. Podmienky účasti uchádzačov:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14. Pokyny na zostavenie ponuky:
Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH.

15. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky:
samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača a návrh na plnenie stanoveného kritéria podpísaný návrh Zmluvy o dielo (návrh ZoD je prílohou výzvy)

16. Lehota viazanosti ponuky:
30.11.2018
17. Kritéria na hodnotenie ponúk:
najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke).

18. Práva verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu uvedenú vo výzve a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa

Moravskom Svätom Jáne, dňa 17. 10. 2018

 

Príloha:
Výkaz výmer
Zmluva o dielo – návrh

KamVen
You don't have permission to register