O nás

Škola v prírode Piesočná sa nachádza v lokalite obce Moravský Svätý Ján, v nádhernom prostredí západného Slovenska, v Záhorskej nížine medzi Malými Karpatami a riekou Moravou.

+421 34 7770 446

Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00

Top
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Výmena okien na administratívno-učebňovom bloku – Piesočná
fade
3175
post-template-default,single,single-post,postid-3175,single-format-standard,mkd-core-1.1.1,mkdf-social-login-1.2,mkdf-tours-1.3.1,voyage child theme-child-ver-1.0,voyage-ver-1.5,mkdf-smooth-scroll,mkdf-smooth-page-transitions,mkdf-ajax,mkdf-grid-1300,mkdf-blog-installed,mkdf-breadcrumbs-area-enabled,mkdf-header-standard,mkdf-sticky-header-on-scroll-up,mkdf-default-mobile-header,mkdf-sticky-up-mobile-header,mkdf-dropdown-default,mkdf-fullscreen-search,mkdf-fullscreen-search-with-bg-image,mkdf-search-fade,mkdf-side-menu-slide-with-content,mkdf-width-470,mkdf-medium-title-text,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
Piesočná / Výzva na predloženie ponuky  / Výzva na predloženie cenovej ponuky – Výmena okien na administratívno-učebňovom bloku
17 okt

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Výmena okien na administratívno-učebňovom bloku

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117– zadávanie zákaziek z nízkymi hodnotami  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných  prác s názvom „Výmena okien na administratívno-učebňovom bloku“ Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:  Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján
Sídlo: Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätá Ján
Zastúpený:  Mgr. Štefánia Prítrská, riaditeľka
IČO:   36082180
DIČ: 2021386697
IČ DPH: SK 2021386697
Kontaktná osoba:  Mgr. Štrefánia Prítrská
Tel:  034/7770446
e-mail:  piesocna@zupa-tt.sk

2.  Predmet zákazky:
„Výmena okien na administratívno-učebňovom bloku“ 

Opis predmetu obstarávania:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia obvodových výplní administratívno-učebňového bloku školy v prírode. Výplne otvorov sú pôvodne drevené, dvojité, osadené v drevených rámoch, ktoré v súčasnej dobe už nevyhovujú STN. Cez mnohé prichádza k úniku tepla, čím sa  zvyšujú prevádzkové náklady na vykurovanie budovy, iné sa zase už nedajú vôbec otvárať, čím je znemožnené vetranie v miestnostiach, dôsledkom čoho je nedodržiavanie hygienických zásad.

Uvedené výplne je navrhované vymeniť za plastové okná s 5- komorovým profilom, s tepelno-izolačným trojsklom s  „teplým“ dištančným rámikom. Pri výmenne výplní musí následne dôjsť k výmene vonkajších a vnútorných parapetov. Okná budú vybavené horizontálnymi žalúziami a protihmyzovými sieťkami. Počas výmeny dôjde k poškodenie vnútorných okien, špalety musia byť nanovo zhotovené v zmysle STN.

Okrem okien je predmetom zákazky aj výmena vchodových dvier (hlavný aj bočný vchod). V súčasnosti sú  v hlavnom vchode osadené presklené dvojkrídlové dvere s kovovými rámami, druhé (bočné) dvere sú dvojkrídlové, drevené. Oboje je potrebné nahradiť novými, plastovými.

Podrobný rozsah dodávok a prác je uvedený v Zadaní zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku z dôvodu  skutočného zamerania okenných a dverných otvorov.

Obhliadku je potrebné ohlásiť vopred na tel.č. kontaktnej osoby podľa bodu 1.

3. Miesto dodania predmetu: Škola v prírode, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján

4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo

5. Slovník spoločného obstarávania:
Hlavný slovník CPV
45 111 300-1 Demontážne práce,
45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí

6. Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

8. Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 60 dní od účinnosti ZoD

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 34 298,98 bez DPH

10. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Do 25. 10. 2018 o 9.45 hod. na  adrese  Škola v prírode, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján (v zalepenej obálke s heslom: „Výmena okien na administratívno-učebňovom bloku ŠvP – súťaž –  NEOTVÁRAŤ“.

11. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 25. 10. 2018  o 10,00 hod. na adrese:  Škola v prírode, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján, kanc. riaditeľky ŠvP.          

12. Podmienky financovania predmetu obstarávania
Predmet obstarávania bude financovaný bezhotovostne z prostriedkov rozpočtu TTSK, verejný   obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 30 dní od doručenia faktúry. Obstarávateľ je platcom DPH.

13. Podmienky účasti uchádzačov:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e)  – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14. Pokyny na zostavenie ponuky: Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH.

15. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky:

  • samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača a návrh na plnenie stanoveného kritéria
  • podpísaný návrh Zmluvy o dielo (návrh ZoD je prílohou výzvy)

16. Lehota viazanosti ponuky:  30.11.2018

17. Kritéria na hodnotenie ponúk:
najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur bez DPH
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke).

18. Práva verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu uvedenú vo výzve a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa

Moravskom Svätom Jáne,  dňa  17. 10. 2018

Príloha:
Špecifikácia predmetu zákazky
Zmluva o dielo – návrh

                

KamVen
You don't have permission to register